ZBC Kennisbank

Processen en procesmanagement

Procesbeheersing is ook risicomanagement

Van processen beschrijven word je bepaald niet rijker. Miljoenen hierin geïnvesteerde euro's zijn weggegooid geld gebleken. Geheel anders echter wordt het verhaal wanneer procesbeschrijvingen gebruikt worden als basis voor risicomanagement of proces control. Dit artikel is het eerste in een serie artikelen over risicomanagement in processen.

Haalbare doelen, wie verzint ze nog

Waar bedrijfsonderdelen en medewerkers vroeger nog vaak te maken hadden met streefdoelen, daar gaat het nu meestal om targets die minimaal gehaald moeten worden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de scherpe contracten en ingewikkelde SLA's die tegenwoordig worden gesloten. Wanneer een afgesproken prestatie niet wordt geleverd, heeft dat dikwijls direct een aanzienlijke boete tot gevolg. Hoe gaat u om met deze risico's? In dit artikel een aantal tips hoe u in de praktijk tot haalbare doelstellingen kunt komen.

Procesmanagement de vijand van flexibiliteit

Ogenschijnlijk hebben veel organisaties een moderne structuur, maar als je iets dieper kijkt, blijkt het denken in afdelingen bijna onuitroeibaar te zijn. Dit afdelingsdenken maakt het voor organisaties vrijwel onmogelijk voortdurend tegemoet te komen aan de steeds veranderende omgevingseisen. Indien de processen opgebouwd worden vanuit de behoefte van de afnemer en de prioriteiten en randvoorwaarden die de afnemer stelt, kan een organisatie kostenbeheerst en flexibel inspelen op de eisen van de omgeving. Procesmanagement kan hierin een belangrijke enabler zijn.

Lean en mean procesbeschrijvingen

Krijgt u energie van procedures en procesbeschrijvingen of van stoffige handboeken in de kast? Een beknopte vastlegging van bedrijfsprocessen (procedures, AO) is meestal wel noodzakelijk, maar nooit doel op zich. Beschrijf uw bedrijfsprocessen op een pragmatische manier, volgens een aanpak die direct leidt tot een effectieve verbetering van uw processen.

Proces control als onderdeel van het Enterprise Control Systeem

Voor een klantgerichte en flexibele organisatie is een goed ingericht Enterprise Control Systeem nodig, met aandacht voor proces control, om ook de leverbetrouwbaarheid bij afwijkende klantvragen te kunnen garanderen en de verbetercyclus te borgen.

Waarom Mavim bij u niet werkt

Veel procesmanagers vinden het wel gemakkelijk om hun eigen onvermogen af te wentelen op tools als Mavim. In dit artikel meer over de aanpak van procesmanagement en de doelstellingen die je hierbij kunt en eigenlijk moet hebben. Zonder in de stoel van het management plaats te nemen kan procesinrichting een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbesparing en klanttevredenheid.

Opzet implementatie procesmanagement en verbetering

De doelstelling van de implementatie van procesmanagement moet zijn, dat er continu een bijdrage geleverd wordt aan de klantgerichtheid, de leverbetrouwbaarheid en de performance van de organisatie. Procesmanagement is topsport, waarbij de lat steeds wat hoger komt te liggen.

Procesinnovatie dienstverlening: de actoren maken de dienst uit

Bij dynamische en flexibele organisaties zijn de processen van klant tot klant, meestal uitgevoerd door slimme professionals, van essentieel belang. Om klantgericht (effectief) en kostenbesparend (efficiënt) te kunnen werken, moet procesmanagement zich niet richten op wat de actoren doen, maar op het samenspel tussen deze actoren. Slimme professionals in domme procesbeschrijvingen persen is niet meer van deze tijd.

Procesmanagement: hoe processen beschrijven

Beschrijvingen van bedrijfsprocessen vertonen tot op de dag van vandaag grote leemtes. Immers het leveren van producten of diensten gaat niet zonder mensen en machines. Toch zijn die in de gangbare schematechnieken niet of nauwelijks in beeld. Een succesvol verloop bij het leveren van diensten en producten vereist voortdurend coördinatie, communicatie en matching in de vorm van afspraken. Huidige schematechnieken brengen die aspecten echter niet in beeld. In dit artikel wordt het communicatiediagram voorgesteld als vervanging voor de meer traditionele wijze van processen beschrijven.