ZBC Kennisbank

Een pragmatisch Business Continuity Plan

Aanpak continuïteitsplan ICT is veranderd

De massieve ‘single points of failure’ in de ICT van vroeger zijn nu vervangen door een doorgaans groter aantal specifieke ‘single points of failure’, die vaak ook niet-technisch van aard zijn. Dat betekent anders omgaan met business continuity.

Een pragmatische BIA voor uw BCP

Een business impact analyse (BIA) wordt vaak gezien als een essentiële stap op weg naar uw business continuity plan. En terecht. De uitvoering kan echter ook heel pragmatisch.

Als je niet kunt lachen om continuïteitsrisico’s, dan moet je geen bedrijf beginnen

Ondernemen is ook risico nemen. Maar niet ten koste van je bedrijfscontinuïteit. Hoe ga je om met die risico’s die je niet kunt of wilt afdekken, maar waarvan de impact te groot is om ze zomaar te accepteren?

Plan bedrijfscontinuïteit MKB: wat, waarom en hoe

De vertrouwenscrisis als basis voor de laatste recessie heeft bedrijven ertoe aangezet om zekerheden te vragen aan klanten en toeleveranciers. Leverbetrouwbaarheid, ook bij calamiteiten, is vaak een eis van grote bedrijven, overheden en hun toezichthouders. Ook het MKB moet hieraan voldoen.

Business Continuity Plan lijkt een groter probleem dan het is

Beschrijving hoe het opzetten van jouw Business Continuity Plan teruggebracht kan worden tot een behapbaar probleem, dat je heel pragmatisch zelf kunt oplossen.

Business continuity los je niet op met preventie

In het verleden dachten we met betrekking tot business continuity vaak aan onwaarschijnlijke calamiteiten. Tegenwoordig echter is regelgeving onder invloed van de EU, Tabaksblat en Den Haag zo ver doorgeslagen, dat juist de regelgeving vijand nummer 1 is van de bedrijfscontinuïteit. In dit artikel voorbeelden van bedreigingen en een aantal handvatten hoe hiermee om te gaan.

Cursus aanpak opzetten business continuity plan-BCP

Organisaties worden steeds meer onder druk gezet om hun bedrijfscontinuïteit te borgen. Dat klinkt echter erger dan het is. In de praktijkgerichte cursus 'Aanpak opzetten business continuity plan-BCP' leert u een moderne aanpak, waarvan de toepassing al vele malen haar waarde heeft bewezen. Hoge investeringen vooraf zijn dan niet nodig. Waar het om gaat is adequaat in te grijpen als een calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.

Keuzes en aanpak voor uw Business Continuity Plan BCP of calamiteitenplan

Veel organisaties zien op tegen het opstellen van een Business Continuity Plan (BCP), heel vaak omdat ze niet weten hoe ze moeten beginnen zonder allerlei overbodige activiteiten uit te voeren. In dit artikel een beschrijving van een aanpak om te komen tot een BCP met de keuzes die gemaakt moeten worden om de scope van het project snel en op maat te bepalen.

Maak business continuity toch niet zo complex

Business Continuity Management inrichten met behulp van standaards vraagt vaak meer inspanning dan nodig is. Bovendien laat het een crisis of calamiteit onnodig lang duren. Kortom, de veerkracht om in een crisissituatie te overleven ontstaat hiermee niet.

Zin en onzin over business continuity management – BCM

BCM is niets anders dan ervoor zorgen dat uw business continuity plan in geval van een calamiteit naar behoren werkt. Of maakt u liever van een muis een olifant?

Inventarisatie diensten, dreigingen en processen in uw Business Continuity Plan BCP

Beschrijving hoe u snel een risico-inventarisatie kunt doen met behulp van sjablonen om de goede keuzes te kunnen maken voor de afbakening van uw BCP. Invalshoeken zijn enerzijds de diensten en processen en anderzijds de dreigingen. De aldus opgestelde risico-inventarisatie kan ter accordering worden voorgelegd aan het management.

Voorbeeld plan van aanpak fase 2 van uw Business Continuity Plan BCP of calamiteitenplan

Een voorbeeld uit de praktijk van een Plan van Aanpak voor het opstellen van een Business Continuity Plan (of calamiteitenplan) voor een middelgrote organisatie. Dit plan betreft de tweede fase, als de scope van het BCP al bepaald is. Uitgangspunt voor dit projectplan is dat het aantal preventieve maatregelen zoveel mogelijk beperkt wordt, omdat deze, gelukkig, in de meeste gevallen weggegooid geld blijken te zijn.