ZBC Kennisbank

Disclaimer

1.  Gebruiksvoorwaarden en privacy

De ZBC kennisbank is een portal voor managers en professionals. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ZBC gevestigd op Sint Hubertus 2 in Ede. ZBC handelt hierbij zorgvuldig, zodat voorkomen wordt dat deze gegevens in handen vallen van derden, die niet genoemd zijn in dit reglement.

1.1 Bezoekersgegevens

Om gebruikte maken van de gratis diensten van de site, zoals deelnemen aan webseminars, downloaden, printen, bloggen, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker eenmalig een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en ZBC. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen c.q. advertenties staan van derden;
  • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de ZBC kennisbank, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per webevent, e-mail, telefoon als anderszins;
  • het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde ZBC) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van ZBC.
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van de ZBC kennisbank, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze site dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

1.2 Cookies

De ZBC kennisbank maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn mini-bestandjes die op de PC van de bezoeker worden geplaatst. Deze hebben uitsluitend tot doel het surfen van de bezoeker op de ZBC kennisbank gemakkelijker te maken. Zo onthoudt een cookie de gegevens die een bezoeker op een formulier heeft ingevuld, zodat die bezoeker dat formulier bij een volgende actie niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook zorgen cookies ervoor dat u niet voortdurend dezelfde banner te zien krijgt.

1.3 Partners en andere partijen

Partners van ZBC zijn partijen die content dan wel diensten leveren ten behoeve van de ZBC kennisbank. ZBC voert in alle gevallen de eindredactie van de content, waarbij uitgangspunt is dat deze content naar de inschatting van ZBC toegevoegde waarde moet hebben voor de bezoekers van de ZBC kennisbank. Hetzelfde geldt voor directe acties van de partner naar een klant. Belangrijk criterium hierbij is dat de partner altijd moet kunnen uitleggen waarom juist deze klant benaderd wordt.
De website van de ZBC kennisbank bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de ZBC kennisbank liggen. ZBC is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst ZBC u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

1.4 Wijzigen

ZBC behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de ZBC kennisbank en in de nieuwsbrief.

2.   Disclaimer

De ZBC kennisbank (www.zbc.nu) is een website van Zijlstra Business Consultants BV, hierna te noemen ZBC. Ondanks de constante zorg en de aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de ZBC kennisbank, is het mogelijk dat de informatie die op de ZBC kennisbank wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.
Ook kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de ZBC kennisbank geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ZBC kennisbank, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de ZBC kennisbank te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de ZBC kennisbank is verkregen. De ZBC kennisbank garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
De informatie op de ZBC kennisbank wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.