ZBC Kennisbank

Standaard plan van aanpak

 

Inhoudsopgave

 1. Management samenvatting
 2. Introductie
 3. Projectopdracht
 4. Aanpak
 5. Projectinrichting en voorwaarden
 6. Plannen
 7. Kwaliteitsborging
 8. Overige plannen
 9. Bijlagen

Voorwoord

Het standaard plan van aanpak, dat in dit artikel is weergegeven, heeft met name betrekking op de ontwikkeling van informatiesystemen.
Daarnaast is het dermate generiek, dat het ook voor andersoortige trajecten gebruikt kan worden. De specifieke detailpunten kunnen dan enigszins afwijken.

1.  Management samenvatting

Op een beknopt aantal pagina’s worden de “high-light’s” uit het Plan van Aanpak weergegeven, aangevuld met de geldigheidscondities van het Plan van aanpak.
Tot slot wordt een overzicht van alle beslispunten voor de opdrachtgever gegeven.

2.  Introductie

De introductie is gericht op het Plan van Aanpak en het tot stand komen ervan.
Ingegaan wordt op de volgende aspecten:

 1. Aanleiding
  Hierbij wordt ingegaan op de oorzaak die geleid heeft tot het formuleren van de projectopdracht, het effectueren ervan en de omstandigheden waaronder dit Plan van Aanpak tot stand is gekomen. Indien van belang zal worden verwezen naar gevoerde gesprekken en referenties.
 2. Accordering en bijstelling
  Hier wordt opgenomen op welke wijze het Plan van Aanpak wordt goedgekeurd en bijgesteld. De voortgang en bijstellingen op het plan worden vastgesteld middels de voortgangsrapportage. Nadat voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd is impliciet het Plan van Aanpak bijgesteld. Het actuele Plan van Aanpak wordt op deze wijze gevormd door het oorspronkelijke Plan van Aanpak en de voortgangsrapportages.
 3. Toelichting op de opbouw van het plan
  Hierin wordt de structuur van het plan toegelicht.

3.  Projectopdracht

In dit hoofdstuk wordt de gewenste verandering in beeld gebracht. De opdracht wordt afgebakend, door middel van het beantwoorden van de “waarom”, de “waarover” en de “wat”-vragen. Deze zaken worden in “opdrachtgevers bewoordingen” aan de orde gebracht. De paragrafen worden als volgt ingevuld:

 1. Projectomgeving
  Wat is het beschouwingsgebied?
  Hierin wordt een schets gegeven van het beschouwingsgebied in termen van organisatie eenheden en bedrijfsprocessen. Tevens wordt aangegeven wat de problemen en oorzaken zijn die aanleiding geven tot de ontwikkeling van het resultaat.
 2. Doelstelling project
  Waarom heeft de opdrachtgever het resultaat nodig en wat wil de opdrachtgever met het resultaat bereiken?
  In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de doelstellingen van het te ontwikkelen resultaat, zoals aangegeven door de opdrachtgever. Met name wordt hierbij de koppeling gelegd naar bedrijfsprocessen. Hierbij is het van belang om te weten, waarop de opdrachtgever wordt afgerekend. Iedere doelstelling wordt zo mogelijk onderbouwd door kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.
 3. Opdrachtformulering
  Wat is de projectopdracht?
  Waarover gaat het project procesmatig (afbakening)?
  Deze paragraaf beschrijft de opdracht, voortvloeiend uit de doelstelling, zoals aangegeven door de opdrachtgever. Hierbij wordt expliciet aangegeven welke zaken wel en welke zaken niet tot de verantwoordelijkheid van het project worden gerekend. Aangegeven wordt ook of het een resultaat- of een inspanningsverplichting betreft.
 4. Op te leveren producten en diensten
  Wat is het resultaat van het project?
  Waarover gaat het project inhoudelijk (afbakening)?
  Deze paragraaf bevat de specificatie van de op te leveren resultaten zoals aangegeven door de opdrachtgever. Dit is een nadere uitwerking van de projectopdracht, zoals aangegeven bij de opdrachtformulering.
 5. Eisen en beperkingen
  In deze paragraaf worden de acceptatiecriteria en beperkingen vermeld, die de opdrachtgever stelt aan het resultaat en de eisen en beperkingen die gesteld worden aan de gebruikte resources en aan de wijze, waarop het resultaat tot stand komt. De eisen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden gekwantificeerd. Indien mogelijk worden er ook prioriteiten vastgesteld.
 6. Cruciale succesfactoren
  Deze paragraaf beschrijft de door de opdrachtgever onderkende en specifiek voor deze opdracht geldende cruciale succesfactoren. Het moet zowel de opdrachtgever als de projectmanager duidelijk zijn welke maatregelen mogelijk zijn c.q. door beiden genomen moeten worden om deze factoren te beïnvloeden.

Van groot belang is de juiste interpretatie van een aantal onderdelen van de Projectopdracht :

 • De Doelstelling geeft aan wat het achterliggende doel is van het starten van het project. Dit kan het doorvoeren van een organisatorische verandering zijn op uiteenlopende niveau’s, zoals klant-, bedrijfs-, efficiëntie-, of middelenniveau.
 • De Opdrachtformulering geeft weer door welk middel de opdrachtgever de gewenste doelstelling denkt te bereiken.
 • De Eisen en beperkingen geven aan welke eisen de opdrachtgever stelt aan het eindresultaat en het procesmatige verloop van de opdracht.
 • De Cruciale Succesfactoren geven aan, welke door de opdrachtnemer beïnvloedbare zaken er vanuit de opdrachtgever gezien essentieel zijn om het
  resultaat zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de te bereiken doelstelling.

4.  Aanpak

In het hoofdstuk Aanpak wordt de brug geslagen tussen het afgebakende resultaat en de inrichting van het project, door middel van beantwoording van de “hoe”-vraag. Doel is om door middel van Aanpak overeenstemming te verkrijgen over de te volgen weg, om te komen tot het gewenste resultaat.
Per eindresultaat wordt aangegeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd en eventueel welke tussenresultaten worden opgeleverd. Tevens wordt hierbij ingegaan op het waarom van de gekozen oplossing. Daarbij wordt verwezen naar de cruciale succesfactoren, de resultaten van de uitgevoerde risico analyse, en de geformuleerde eisen en beperkingen ten aanzien van proces, resultaat en kwaliteit. Als de projectmanager daarin op basis van de uitgangspositie, cruciale succesfactoren, risico analyse of kwaliteitseisen onduidelijkheid of onvolledigheid vaststelt, geeft hij aan hoe hij met deze zaken omgaat. De projectmanager zal het project structureren en faseren om aan te geven in welke globale stappen hij de projectopdracht denkt uit te voeren. Bij het structureren groepeert hij de gewenste eindresultaten primair naar algemene aandachtsgebieden. De volgende algemene aandachtsgebieden worden onderkend:

 • Ontwikkeling resultaat
 • Voorbereiding gebruik, dit zijn de activiteiten die samenhangen met het (her)inrichten van de gebruikersorganisatie
 • Voorbereiding beheer, dit zijn de activiteiten die samenhangen met het (her)inrichten van de beheerorganisatie
 • Acceptatie gebruik, het voorbereiden en uitvoeren van de gebruikers-acceptatie
 • Acceptatie beheer, het voorbereiden en uitvoeren van de beheeracceptatie
 • Kennis, dit zijn de activiteiten die samenhangen met het opbouwen van materiekennis met betrekking tot het resultaat (ook van het gebruik en het beheer ervan) en de activiteiten die samenhangen met de overdracht van deze kennis naar de staande organisatie.

Afhankelijk voor het type project worden de voor het project te hanteren aandachtsgebieden afgeleid uit de algemene aandachtsgebieden.
Ook spelen andere criteria bij het structureren een rol, bijvoorbeeld:

 • risico factoren
 • cruciale succesfactoren
 • kwaliteitseisen

Naast het structureren zal het project tevens in de tijd worden gefaseerd om formele meet- en beslismomenten te verkrijgen. De fasering wordt gericht op de beslissingen die de opdrachtgever wil nemen en vindt ondermeer plaats op basis van invoeringstijdstip of product. Per aandachtsgebied en verdere onderverdeling, wordt aangegeven door welke activiteiten het eindresultaat wordt bereikt, wat de samenhang van de activiteiten is en welke tussenresultaten worden opgeleverd binnen c.q. buiten de projectopdracht. Indien nodig kan de samenhang gevisualiseerd worden in de vorm van een eenvoudig netwerkplan zonder kwantitatieve gegevens. Conform de structuur en fasering wordt dit hoofdstuk in paragrafen opgedeeld.

5.  Projectinrichting en voorwaarden

5.1 Projectinrichting

Het doel van projectinrichting is het zichtbaar maken van de wijze waarop de projectmanager van plan is het project in te richten om de opdracht uit te voeren volgens de voorgestelde aanpak. Hierbij zal de gekozen inrichting afhankelijk zijn van de resultaten van de risico analyse, kwaliteitseisen en de cruciale succesfactoren. Afhankelijk van de opdracht en de organisatie komen de OPAFIT aspecten aan de orde:

 • Organisatie
  waarbij aangegeven wordt hoe de projectorganisatie eruit komt te zien inclusief taken en verantwoordelijkheden. Deze worden per persoon en per rol gesteld
 • Personeel
  waarbij de eisen aan de gewenste inzet en beschikbaarheid van personeel worden aangegeven zoals condities voor het betrekken van personeel, per groep de vereiste vakkennis, skills gerelateerd aan de plannen
 • Administratieve procedures
  waarin alle binnen en rond het project van toepassing zijnde procedures worden genoemd
 • Financing
  alle financiële zaken worden hier behandeld, bij voorkeur met verwijzingen of, bij afwezigheid, expliciet opgenomen zoals tariefwijzigingen, facturering, subcontractors, btw en dergelijke;
 • Informatie
  waarbij ingegaan wordt op alle informatie rond het project, overleg- en rapportagestructuren;
 • Techniek
  waarbij wordt ingegaan op de voorgestelde inrichting qua hard- en software, werkplekken, hulpmiddelen en dergelijke.

5.2 Voorwaarden aan opdrachtnemer

Opsomming van voorwaarden, die gerealiseerd dienen te worden door de opdrachtnemer om het project volgens plan te kunnen uitvoeren. Deze voorwaarden zijn gerelateerd aan en aanvullend op de inrichtingsaspecten.

5.3 Voorwaarden aan opdrachtgever

idem als 4.2, echter met opdrachtgever i.p.v. opdrachtnemer.

5.4 Voorwaarden aan derden

idem als 4.2, echter met derden i.p.v. opdrachtnemer.

6.  Plannen

In het hoofdstuk plannen wordt de resultante vastgelegd van het evenwicht tussen activiteiten, tijd, geld en middelen teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren. De verschillende paragrafen worden als volgt ingevuld:

Normen en aannames
Hierbij worden de gehanteerde normen, aannames en veronderstellingen zowel ten aanzien van de schattingen als ten aanzien van planning vermeld, zoveel mogelijk per eenheid verbijzonderd. Deze kunnen afkomstig zijn uit geraadpleegde literatuur aangevuld met “ervaringscijfers”.

 • Activiteitenplan
  In deze paragraaf worden de uit te voeren activiteiten beschreven. De detaillering hiervan is sterk afhankelijk van de opdrachtformulering en de fase waarin het project zich bevindt. Per activiteit wordt weergegeven de benodigde inspanning, de tijdsduur, de samenhang met andere activiteiten en het benodigde resourceniveau.
 • Mijlpalen-/Productenplan
  Het mijlpalenplan geeft de meet- of beslismomenten weer. Hierbij worden de meest belangrijke momenten voor toetsing en sturing benadrukt.
  Het productenplan geeft de momenten weer waarop de (tussen)producten zullen worden opgeleverd en geaccepteerd.
 • Resourceplan
  Het resourceplan verschaft duidelijkheid over personele en overige middelen. Het plan geeft weer over welke perioden inzet benodigd is. Bij de personele middelen wordt tevens het niveau van de resource aangegeven.
 • Financieel plan
  In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de kosten (mensen, middelen en overig) van het project. Aangegeven worden de resources die in de planning zijn opgenomen, de hiervoor gehanteerde tarieven en de hieruit resulterende verwachte kosten.

7.  Kwaliteitsborging

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de relatie tussen de voorgestelde maatregelen en de door de opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van de kwaliteit. Hiernaast worden maatregelen getroffen om onderkende risico’s uit te sluiten of de gevolgen te minimaliseren, en de cruciale succesfactoren te beïnvloeden. Als uitgangspunt worden de door de opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen gehanteerd. Deze worden verbijzonderd naar de te stellen kwaliteitseisen per product. De voorgestelde maatregelen in het proces zijn een vertaling van deze vastgestelde productkwaliteitseisen. Naast maatregelen in het proces om te voldoen aan de kwaliteitseisen per product worden additioneel maatregelen getroffen voor de kwaliteit van de tussenproducten of het proces zelf. Laatstgenoemde wordt ontleend aan ondermeer de vereiste kwaliteit van besturing of het minimaliseren van risico’s. Alle maatregelen zijn in het proces ingebouwd en zijn dus elders in het plan van aanpak opgenomen als activiteit, inrichtingsaspect of voorwaarde. Dit hoofdstuk geeft het totaaloverzicht van de invulling van het kwaliteitsaspect. De paragrafen worden als volgt ingevuld:

 • Productkwaliteit
  Eisen per product per kwaliteitsattribuut voorzien van weging en acceptatiecriteria. Relatie met de gestelde eisen aan, en acceptatiecriteria van, het projectresultaat
 • Proceskwaliteit
  Eisen te stellen aan het proces.
  Voorbeelden hiervan zijn:

  • vakbekwaamheid
  • gebruik van (systeem)ontwikkelmethode 
  •  procedures 
  •  gebruik van methode voor projectmanagement; 
  •  uitbesteding en inkoop
   Controle achteraf is mogelijk door verificatie en validatie
 • Voorgestelde maatregelen
  Maatregelen in het proces met per maatregel de relatie naar de eisen.
  Voorbeelden hiervan zijn:

  • opleidingsplan
  • gebruik van methode voor systeemontwikkeling
  • testplan
  • gebruik van Managing Projects als methode voor projectmanage-ment
 • Maatregelen ter verificatie en validatie
  Voorbeelden hiervan zijn; 
 •  audits
 • reviews

Bovenstaande, mogelijk lange en droge opsomming van, relaties kunnen visueel meer inzichtelijk worden gemaakt door deze op te nemen in een matrix. 

8.  Overige plannen

In dit hoofdstuk worden alle plannen opgenomen die niet op tijd, geld en middelen zijn gericht. De invulling is afhankelijk van de projectbehoefte.

Voorbeelden:

 • communicatieplan
 • documentatieplan
 • configuratiebeheerplan
 • beveiligingsplan

9.  Bijlagen

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de relevante standaards en projectprocedures. In het voorkomend geval zal verwezen worden naar reeds bestaande c.q. gebruikelijke bedrijfsstandaards. Voorwaarde is wel dat deze gedocumenteerd zijn.
In de bijlagen worden ook Begrippen en definities opgenomen om begripsverwarring te voorkomen. De begrippenlijst hoeft niet uitputtend te zijn, alleen de gehanteerde begrippen in het Plan van Aanpak komen hiervoor in aanmerking.

DownloadDownload artikel als MS Word document Download artikel als PDF document Print deze pagina Verstuur deze pagina naar een vriend (email)
Auteur: Wiebe Zijlstra | 1 juli 2000 | Copyright: ZBC


6 Responses to “Standaard plan van aanpak”

 1. jens schreef:

  Plan van Aanpak (PvA)

  Plaats: Rotterdam
  Datum: 15-04-2015
  Auteur(s):
  Opdrachtgever:

  Inhoudsopgave:

  Versiebeheer 3
  Achtergronden 3
  Probleemstelling (wat is de oorzaak van dit project) 3
  Opdracht (wat moet er gebeuren) 3
  Producten (wat moet er gemaakt worden) 3
  Projectactiviteiten (welke acties moeten er plaatsvinden om de producten te (kunnen) maken) 3
  Zelfstandig 3
  M.b.v. consultants (medeleerlingen, docenten, externen) 3
  Kwaliteit 3
  Projectorganisatie 3
  Informatie en communicatie 3
  Activiteitenplanning 3
  Kosten / baten overzicht 3
  Projectgrenzen en randvoorwaarden 4
  Risico’s 4

  Versiebeheer
  Versie Aangepast Datum Verantwoordelijke
  0.1 nee 15-04-2015

  Achtergronden
  In deze projectwijzer ben ik werkzaam als medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch Centrum Middenpolder. Jan Gerritse is de Directeur Dienst-ICT en hij fungeert als opdrachtnemer. Ik bent lid van een projectteam van 3 of 4 personen dat aangewezen is om de verbeteringen te realiseren. In deze projectwijzer vervul ik de functie van medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch
  Centrum Middenpolder. Dit project is erop gericht dat je je verdiept in het configureren van een netwerk en kennis gaat maken met de processen van ITIL op een Service Desk
  Probleemstelling (wat is de oorzaak van dit project)
  Een van de diensten die de Dienst-ICT aanbiedt, is een service desk voor automatiseringsproblemen. Men is echter niet tevreden over de afhandeling van klachten. Storingen blijven lang onopgelost en gegeven over klachten blijken soms gewoon te verdwijnen. Hier is dus nogal wat te verbeteren. In de aflopen jaren heeft de helpdesk een zelfgebouwde applicatie gebruikt, deze is gebouwd in Microsoft acces. Het systeem is onvolledig en niet altijd betrouwbaar gebleken. Dat is niet erg gebruiksvriendelijk en het werkt fouten in de hand.

  Opdracht (wat moet er gebeuren)
  Het functioneren van de Service desk moet worden verbeterd
  De ziekenhuisschool moet de beschikking krijgen over een goede netwerk
  Er moeten aantal nieuwe werkprocessen komen voor de service desk zoals een incident management, probleem management en een configuratie management. Er moet een onderzoek gedaan worden over de snelheid, bandbreedte en de encryptiemogelijkheden. Er moet een nieuw netwerk opgericht worden om meerdere gebruikers stabiel te kunnen ondersteunen. Er moet een nieuw werkapplicatie komen die makkelijker te gebruiken is. ITL implementeren in het huidige systeem. Minimum snelheid van 50 mb per seconde over een Wi-Fi netwerk.

  Producten (wat moet er gemaakt worden)

  product benodigde kennis en vaardigheden in voldoende mate aanwezig?
  Behoefte analyse (In FO) Context en Sjabloon ja
  Functioneel ontwerp Context, sjabloon en behoefte analyse nee
  Technisch ontwerp Context, sjabloon, behoefte analyse, functioneel ontwerp nee
  Plan van aanpak Context, sjabloon, behoefte analyse, functioneel ontwerp ja
  Testrapport Sjabloon, Plan van Aanpak, nee
  Werkend Informatiesysteem
  Nieuwe opzet netwerk
  Chitolabs , context, PVA , to en fo nee
  Systeemdocumentatie Sjabloon en Context nee
  Evaluatieverslag Context nee
  Procedure Sjabloon ja

  Projectactiviteiten (welke acties moeten er plaatsvinden om de producten te (kunnen) maken)
  De volgende projectactiviteiten die zullen plaatsvinden tijdens dit project
  Behoefte analyse
  Dit maak je met behulp van een sjabloon. Dit is gemaakt aan het begin van dit project. Hierin vertel je simpel de aanleiding, opdracht, eisen/wensen en kenlpunten.
  Plan van Aanpak
  In het maken van een Plan van Aanpak schrijf je alles wat je dit project doet. In het Plan van Aanpak staat dus eigenlijk alles wat je gaat doen en hoe je het gaat doen.
  Functioneel ontwerp
  In het functioneelontwerp vertel je eisen en wensen van een klant en de implentatie van informatiesystemen. Hierin staat beschreven hoe de informatiesysteem gaat uit zien. Het is beschreven in termen dat het klant helemaal kan begrijpen.
  Technisch ontwerp
  Hierin staat beschreven hoe de informatiesysteem gaat uit zien. Het is beschreven in technische termen. Er zijn een aantal zaken waarbij rekening moet worden gehouden. Denk hierbij aan:
  de hoeveelheid gegevens
  de toegankelijkheid van de gegevens (gegevens van externe bronnen)
  de toegangssnelheid / de responstijden
  de verwerkingssnelheid, de onder houdbaarheid

  Testrapport
  Voordat we de software daadwerklijk gaan installeren testen we het 2 keer vooraf.
  Live gang
  Tijdens de live gang moet alles werkend zijn
  Kwaliteit
  • Om te zien of alles naar behoren werkt gaan we een testplan opstellen.
  • Als iets niet naar behoren werkt gaan we het probleem zoeken en het oplossen en dan de testplan opnieuw uitvoeren.
  • We proberen er alles aan te doen om de servers zo een lang mogelijk leven te geven.
  • Voor het geval het server kapot gaat maken we dagelijkse back-up.
  • Als de server uitvalt hebben we een failover server die het overneemt zodat er geen enkel probleem ontstaat en alles door kan gaan.

  Projectorganisatie

  Informatie en communicatie
  Naam project GET-IT
  Medewerker
  Functie ICT beheerder
  Mobiel 0639311376

  Woonplaats Rotterdam
  Werkdagen Maandag 09:00/17:00
  Werktijden Dinsdag 09:00/17:00
  Woensdag 09:00/17:00
  Donderdag 09:00/17:00
  Vrijdag 09:00/12:00

  In het MCM kunnen de directies van de Zorgdivisies de opdrachten verstrekken. In het
  geval van dit project heeft het MT gezamenlijk een projectomschrijving gemaakt. Ger Jansen is de voorzitter van het CvB en zal optreden als contactpersoon namens de opdrachtgever.

  In dit project krijg je met de volgende personen te maken:

  • Ger Jansen, Voorzitter van het College van
  Bestuur
  • René Pankras, Directeur van de Zorgdivisie
  3 (waartoe de ziekenhuisschool ook
  behoort)
  • Jan Gerretse, Directeur Dienst-ICT
  • John Meijering, Manager Facilitaire Dienst

  Activiteitenplanning

  Activiteiten
  Benodigdheden
  Start
  Eind
  Verantwoordelijke
  Maken van Behoefteanalyse (FO) Projectwijzer 15-4-15 15-4-15
  Maken van Functioneel ontwerp Projectwijzer 15-4-15 15-4-15
  Maken van Technisch Ontwerp Projectwijzer 15-4-15 15-4-15
  Maken van Plan van aanpak Projectwijzer 16-4-15 16-4-15
  Inkoop software Budget van opdrachtgever 16-4-15 16-4-15 O
  Inkoop hardware Budget van opdrachtgever 16-4-15 16-4-15 O
  Installeren van hardware Installatie procedures 16-4-15 16-4-15 O
  Testen van Hardware of alles voldoet naar eisen Test procedure van hardware 16-4-15 16-4-15 O
  Installeren van software Installatie procedures 16-4-15 16-4-15 O
  Testen van software of alles voldoet naar eisen Test procedure van software 16-4-15 16-4-15 O
  Hardware configureren Eis van opdrachtgever ( hoe hij dat wilt ) 16-4-15 16-4-15 O
  Software configureren Eis van opdrachtgever ( hoe hij dat wilt ) 16-4-15 16-4-15 O
  systeemtest Projectwijzer 16-4-15 16-4-15 O
  gebruikerstest Key Users 16-4-15 16-4-15 O
  acceptatietest Systeemtest + Gebruikerstest 16-4-15 16-4-15 Oz
  testrapport Projectwijzer 16-4-15 16-4-15 Oz
  Live gang Geslaagde acceptatietest 16-4-15 16-4-15 O
  eindresultaat Geslaagde live gang , goed werkend systeem 16-4-15 16-4-15 O
  Evaluatie Terug kijken op alles wat er gedaan is 16-4-15 16-4-15 O

  Kosten / baten overzicht

  Naam Prijs per stuk Aantal Totaal
  Personeelskosten €40 per uur 8 weken €12.000
  Licentie Windows 8 besturingssysteem €100 6 €600
  Bekabeling (cat6) €8 per m 60 €120
  Windows server 2008 €200 1 €200
  Cisco switch SG 300-20 €300 1 €300
  Cisco router 881 €200 1 €200
  Pc ( incl. muis en toetsenbord )
  €1000 6 €10.000
  Server €1500 1 €1500
  Printer €600 2 €1200
  Kabelgoot €5 per m 60 €300
  Totale kosten €29.900

  Baten
  • Minder tijdverlies doordat er nieuwe servers zijn die sneller zijn dan oude servers
  • Werknemers kunnen makkelijker werken door de nieuwe mogelijkheden
  • Alle bestanden staan op 1 centrale plek en kun je vanuit overal terecht komen
  • Wij bouwen hierbij een nieuwe werkomgeving.
  • Sneller internet door netwerkkabels ( cat6 )
  • Er kan thuis verder gewerkt worden
  • Er zijn twee nieuwe onderafdelingen, daardoor gaan wij uitbreiden en er komen meer inkomen

  Projectgrenzen en randvoorwaarden
  Projectgrenzen
  • Er moet een server geplaatst worden onder de twee nieuwe afdelingen namelijk afdeling assemblage reparatie en technisch buitendienst.
  • Wij zorgen voor dat er een centrale opslagpunt zal komen voor de bestanden van het bedrijf.
  • Wij zorgen voor dat de server via afstand bereikt kan worden
  • Maximale budget is 45.000 euro
  • Project duurt maximaal drie weken

  Randvoorwaarden
  • Elke week word er vergaderd
  • Er moet een budget komen waarmee wij onze werk kunnen uitvoeren
  • We krijgen gegevens en handleidingen over het huidige systeem
  • We krijgen alle hulpmiddelen die nodig zijn om onze werk te kunnen uitvoeren
  Risico’s
  • Het kan zijn dat er een storing ontstaat in het server.
  • Een wijziging in de samenstelling van onze projectgroep
  • Er kan een onvoldoende motivatie ontstaan bij een project lid
  • Communicatie problemen met de directeur
  • Er kan een langdurige afwezigheid ontstaan

  Tegenmaatregel
  • Om storingen te voorkomen gaan we uitgebreid testen
  • We zijn een bedrijf , het is mogelijk om een nieuw personeel toe te voegen in onze werkomgeving
  • Tijdens onze wekelijkse besprekingen zorgen wij voor dat ieder werknemer zijn moeilijke vragen kunt stellen zodat zijn kennis weer bijgevuld kan worden.
  • Als er een communicatie probleem ontstaat met de directeur is het de bedoeling dat onze projectleider het overneemt

 2. jens schreef:

  Plan van Aanpak (PvA)

  Project: GETIT KERNTAAK 1
  Plaats: Rotterdam
  Datum: 15-04-2015
  Auteur(s): Ozan Sargin
  Opdrachtgever: GETIT

  Inhoudsopgave:

  Versiebeheer 3
  Achtergronden 3
  Probleemstelling (wat is de oorzaak van dit project) 3
  Opdracht (wat moet er gebeuren) 3
  Producten (wat moet er gemaakt worden) 3
  Projectactiviteiten (welke acties moeten er plaatsvinden om de producten te (kunnen) maken) 3
  Zelfstandig 3
  M.b.v. consultants (medeleerlingen, docenten, externen) 3
  Kwaliteit 3
  Projectorganisatie 3
  Informatie en communicatie 3
  Activiteitenplanning 3
  Kosten / baten overzicht 3
  Projectgrenzen en randvoorwaarden 4
  Risico’s 4

  Versiebeheer
  Versie Aangepast Datum Verantwoordelijke
  0.1 nee 15-04-2015 Ozan Sargin

  Achtergronden
  In deze projectwijzer ben ik werkzaam als medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch Centrum Middenpolder. Jan Gerritse is de Directeur Dienst-ICT en hij fungeert als opdrachtnemer. Ik bent lid van een projectteam van 3 of 4 personen dat aangewezen is om de verbeteringen te realiseren. In deze projectwijzer vervul ik de functie van medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch
  Centrum Middenpolder. Dit project is erop gericht dat je je verdiept in het configureren van een netwerk en kennis gaat maken met de processen van ITIL op een Service Desk
  Probleemstelling (wat is de oorzaak van dit project)
  Een van de diensten die de Dienst-ICT aanbiedt, is een service desk voor automatiseringsproblemen. Men is echter niet tevreden over de afhandeling van klachten. Storingen blijven lang onopgelost en gegeven over klachten blijken soms gewoon te verdwijnen. Hier is dus nogal wat te verbeteren. In de aflopen jaren heeft de helpdesk een zelfgebouwde applicatie gebruikt, deze is gebouwd in Microsoft acces. Het systeem is onvolledig en niet altijd betrouwbaar gebleken. Dat is niet erg gebruiksvriendelijk en het werkt fouten in de hand.

  Opdracht (wat moet er gebeuren)
  Het functioneren van de Service desk moet worden verbeterd
  De ziekenhuisschool moet de beschikking krijgen over een goede netwerk
  Er moeten aantal nieuwe werkprocessen komen voor de service desk zoals een incident management, probleem management en een configuratie management. Er moet een onderzoek gedaan worden over de snelheid, bandbreedte en de encryptiemogelijkheden. Er moet een nieuw netwerk opgericht worden om meerdere gebruikers stabiel te kunnen ondersteunen. Er moet een nieuw werkapplicatie komen die makkelijker te gebruiken is. ITL implementeren in het huidige systeem. Minimum snelheid van 50 mb per seconde over een Wi-Fi netwerk.

  Producten (wat moet er gemaakt worden)

  product benodigde kennis en vaardigheden in voldoende mate aanwezig?
  Behoefte analyse (In FO) Context en Sjabloon ja
  Functioneel ontwerp Context, sjabloon en behoefte analyse nee
  Technisch ontwerp Context, sjabloon, behoefte analyse, functioneel ontwerp nee
  Plan van aanpak Context, sjabloon, behoefte analyse, functioneel ontwerp ja
  Testrapport Sjabloon, Plan van Aanpak, nee
  Werkend Informatiesysteem
  Nieuwe opzet netwerk
  Chitolabs , context, PVA , to en fo nee
  Systeemdocumentatie Sjabloon en Context nee
  Evaluatieverslag Context nee
  Procedure Sjabloon ja

  Projectactiviteiten (welke acties moeten er plaatsvinden om de producten te (kunnen) maken)
  De volgende projectactiviteiten die zullen plaatsvinden tijdens dit project
  Behoefte analyse
  Dit maak je met behulp van een sjabloon. Dit is gemaakt aan het begin van dit project. Hierin vertel je simpel de aanleiding, opdracht, eisen/wensen en kenlpunten.
  Plan van Aanpak
  In het maken van een Plan van Aanpak schrijf je alles wat je dit project doet. In het Plan van Aanpak staat dus eigenlijk alles wat je gaat doen en hoe je het gaat doen.
  Functioneel ontwerp
  In het functioneelontwerp vertel je eisen en wensen van een klant en de implentatie van informatiesystemen. Hierin staat beschreven hoe de informatiesysteem gaat uit zien. Het is beschreven in termen dat het klant helemaal kan begrijpen.
  Technisch ontwerp
  Hierin staat beschreven hoe de informatiesysteem gaat uit zien. Het is beschreven in technische termen. Er zijn een aantal zaken waarbij rekening moet worden gehouden. Denk hierbij aan:
  de hoeveelheid gegevens
  de toegankelijkheid van de gegevens (gegevens van externe bronnen)
  de toegangssnelheid / de responstijden
  de verwerkingssnelheid, de onder houdbaarheid

  Testrapport
  Voordat we de software daadwerklijk gaan installeren testen we het 2 keer vooraf.
  Live gang
  Tijdens de live gang moet alles werkend zijn
  Kwaliteit
  • Om te zien of alles naar behoren werkt gaan we een testplan opstellen.
  • Als iets niet naar behoren werkt gaan we het probleem zoeken en het oplossen en dan de testplan opnieuw uitvoeren.
  • We proberen er alles aan te doen om de servers zo een lang mogelijk leven te geven.
  • Voor het geval het server kapot gaat maken we dagelijkse back-up.
  • Als de server uitvalt hebben we een failover server die het overneemt zodat er geen enkel probleem ontstaat en alles door kan gaan.

  Projectorganisatie

  Informatie en communicatie
  Naam project GET-IT
  Medewerker Ozan Sargin
  Functie ICT beheerder
  Mobiel 0639311376
  Adres Posthumalaan 120
  Woonplaats Rotterdam
  Werkdagen Maandag 09:00/17:00
  Werktijden Dinsdag 09:00/17:00
  Woensdag 09:00/17:00
  Donderdag 09:00/17:00
  Vrijdag 09:00/12:00

  In het MCM kunnen de directies van de Zorgdivisies de opdrachten verstrekken. In het
  geval van dit project heeft het MT gezamenlijk een projectomschrijving gemaakt. Ger Jansen is de voorzitter van het CvB en zal optreden als contactpersoon namens de opdrachtgever.

  In dit project krijg je met de volgende personen te maken:

  • Ger Jansen, Voorzitter van het College van
  Bestuur
  • René Pankras, Directeur van de Zorgdivisie
  3 (waartoe de ziekenhuisschool ook
  behoort)
  • Jan Gerretse, Directeur Dienst-ICT
  • John Meijering, Manager Facilitaire Dienst

  Activiteitenplanning

  Activiteiten
  Benodigdheden
  Start
  Eind
  Verantwoordelijke
  Maken van Behoefteanalyse (FO) Projectwijzer 15-4-15 15-4-15 Ozan
  Maken van Functioneel ontwerp Projectwijzer 15-4-15 15-4-15 Ozan
  Maken van Technisch Ontwerp Projectwijzer 15-4-15 15-4-15 Ozan
  Maken van Plan van aanpak Projectwijzer 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Inkoop software Budget van opdrachtgever 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Inkoop hardware Budget van opdrachtgever 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Installeren van hardware Installatie procedures 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Testen van Hardware of alles voldoet naar eisen Test procedure van hardware 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Installeren van software Installatie procedures 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Testen van software of alles voldoet naar eisen Test procedure van software 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Hardware configureren Eis van opdrachtgever ( hoe hij dat wilt ) 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Software configureren Eis van opdrachtgever ( hoe hij dat wilt ) 16-4-15 16-4-15 Ozan
  systeemtest Projectwijzer 16-4-15 16-4-15 Ozan
  gebruikerstest Key Users 16-4-15 16-4-15 Ozan
  acceptatietest Systeemtest + Gebruikerstest 16-4-15 16-4-15 Ozan
  testrapport Projectwijzer 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Live gang Geslaagde acceptatietest 16-4-15 16-4-15 Ozan
  eindresultaat Geslaagde live gang , goed werkend systeem 16-4-15 16-4-15 Ozan
  Evaluatie Terug kijken op alles wat er gedaan is 16-4-15 16-4-15 Ozan

  Kosten / baten overzicht

  Naam Prijs per stuk Aantal Totaal
  Personeelskosten €40 per uur 8 weken €12.000
  Licentie Windows 8 besturingssysteem €100 6 €600
  Bekabeling (cat6) €8 per m 60 €120
  Windows server 2008 €200 1 €200
  Cisco switch SG 300-20 €300 1 €300
  Cisco router 881 €200 1 €200
  Pc ( incl. muis en toetsenbord )
  €1000 6 €10.000
  Server €1500 1 €1500
  Printer €600 2 €1200
  Kabelgoot €5 per m 60 €300
  Totale kosten €29.900

  Baten
  • Minder tijdverlies doordat er nieuwe servers zijn die sneller zijn dan oude servers
  • Werknemers kunnen makkelijker werken door de nieuwe mogelijkheden
  • Alle bestanden staan op 1 centrale plek en kun je vanuit overal terecht komen
  • Wij bouwen hierbij een nieuwe werkomgeving.
  • Sneller internet door netwerkkabels ( cat6 )
  • Er kan thuis verder gewerkt worden
  • Er zijn twee nieuwe onderafdelingen, daardoor gaan wij uitbreiden en er komen meer inkomen

  Projectgrenzen en randvoorwaarden
  Projectgrenzen
  • Er moet een server geplaatst worden onder de twee nieuwe afdelingen namelijk afdeling assemblage reparatie en technisch buitendienst.
  • Wij zorgen voor dat er een centrale opslagpunt zal komen voor de bestanden van het bedrijf.
  • Wij zorgen voor dat de server via afstand bereikt kan worden
  • Maximale budget is 45.000 euro
  • Project duurt maximaal drie weken

  Randvoorwaarden
  • Elke week word er vergaderd
  • Er moet een budget komen waarmee wij onze werk kunnen uitvoeren
  • We krijgen gegevens en handleidingen over het huidige systeem
  • We krijgen alle hulpmiddelen die nodig zijn om onze werk te kunnen uitvoeren
  Risico’s
  • Het kan zijn dat er een storing ontstaat in het server.
  • Een wijziging in de samenstelling van onze projectgroep
  • Er kan een onvoldoende motivatie ontstaan bij een project lid
  • Communicatie problemen met de directeur
  • Er kan een langdurige afwezigheid ontstaan

  Tegenmaatregel
  • Om storingen te voorkomen gaan we uitgebreid testen
  • We zijn een bedrijf , het is mogelijk om een nieuw personeel toe te voegen in onze werkomgeving
  • Tijdens onze wekelijkse besprekingen zorgen wij voor dat ieder werknemer zijn moeilijke vragen kunt stellen zodat zijn kennis weer bijgevuld kan worden.
  • Als er een communicatie probleem ontstaat met de directeur is het de bedoeling dat onze projectleider het overneemt

 3. flutsch-it schreef:

  Voor ik inga op het document wil ik eerst reageren op hetgeen Olav Swart hierboven zegt.
  Ik ben het in zoverre hier niet mee eens dat het niet OPAFINT maar COPAFIJT is, wat de ING gebruikt, daarbij is er niets mis met pragmatisme. Hiermee bedoel ik dat we niet steeds moeten proberen maar nieuwe methodieken te bedenken, maar zou het eerder eens raadzaam zijn, met wat we nu al kennen en dat, misschien in combinatie, gaan gebruiken. Maakt sowieso het begrip en de acceptatie in organisaties een stuk makkelijker dan organisaties, en dus eigenlijk de werknemers binnen die organisaties, te vertellen dat we het weer eens anders en beter gaan doen!
  Ik lees graag reacties en ga daarbij geen enkele discussie, hoe stevig ook, uit de weg. Op die manier komt er m.i. alleen maar begrip voor elkaars inzichten!

 4. Olav Swart schreef:

  Hi Wiebe, een zeer klassieke project inventarisatie. In mijn lange loopbaan in de automatisering kom ik deze lijst al sinds het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw tegen. De basis van dit gedachtengoed is echter nog eens 100 jaar ouder en staat bekend als Industriele bureaucratie. Helaas moet ik konstateren dat de tekortkomingen in de methodieken die voortkomen uit deze inventarisatie nog steeds voorkomen en projecten ten gronde richten. In het kader van de artikelen die je schreef over inovatieve business development wil ik je graag uitnodigen om eens na te denken over de innovatie van het projectmanagement.
  Mischien kunnen de aangehaalde OPAFIT aspecten hierbij een eerste aanzet geven. OPAFIT is trouwens in de zeventiger jaren bedacht bij de toenmalige NMB bank (Inmiddels ING) als kwaliteits-check van automatiseringsprojecten.

  Groet Olav Swart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *